vrelo logo

Vrelo Facebook twitter Youtube MySpace Soundcloud

 

VRELO      B i o g r a p h y

VRELO’s music is simple, natural and logical, but unusual and original fusion of traditional Serbian singing and new music genres (punk, rock, reggae, dub, techno…). It is bridge between now and then, here and there. It is music for dance (Serbian kolo, ritual dance, dance arena…), for love and hope, for tears and for joy… VRELO keeps musical genetic code in a “special package” and brings a new treasure to the world music scene. VRELO is an art, culture, entertainment, burlesque…

VRELO was founded by Natasa Tomic at the very beginning of 1996 in Ruma, Serbia. Up to 2003 VRELO performs traditional vocal and vocal-instrumental music of Serbs and other Slavic nations, but with original arrangements. In that period the small orchestra of traditional instruments was also part of the VRELO.

In the autumn of 2003 the bass player Stanko Tomic joined the ensemble and brought ideas that changed music concept of VRELO. Traditional instruments were replaced by electric bass guitar and drums, and vocal-instrumental ethno ensemble was transformed into band. VRELO still uses the Serbian traditional vocal music substance as the basic element of their work, but combines it with modern music and stage forms. At one side the minimalistic approach, simplification and nakedness of the expression through only two instruments (bass guitar and drums), and on the other side several female voices moving between old, inherited archetypal patterns and modern expression, are joined in the music of VRELO into unique wholeness.

After entering BBC`s The Next Big Thing 2007 VRELO was chosen among over 2500 performers from 88 countries to play in London at Maida Vale studio and won 2nd place of this prestigeous competition with their song Posle Mome.

Ever since, VRELO had a lots of performances at big festival and prestigue clubs an many Europian cities (Paris, Berlin, London, Oslo, Prague, Graz, Saint Petersburg, Budapest, Zurich...). In Serbia VRELO performed at all important festivals (Exit, Guca, Nisville, Zajecar Guitar Fest, BELEF...).

VRELO is a band with a well formed music expression, but it is not afraid to make changes. With every performance they make a step forward, building themselves and growing as a musicians. Various music experts (critics, producers…) see their music as very recognizable, strong and original, comparing to standard criteria. VRELO is one cheerful crew, always opened for new challenges and joys!

ВРЕЛО      Б и о г р а ф и ј а

Музика групе ВРЕЛО је једноставан, природан и логичан, али необичан и оригиналан спој традиционалног српског певања и новијих музичких праваца (панк, рок, реге, даб, техно...). Она је мост између некада и сада, тамо и овде. То је музика за игру (за коло, ритуал, за денс арену...), за љубав и наду, за сузе и за радост... ВРЕЛО чува музички генетски код у »специјалној амбалажи« и тако доноси нову вредност на светску музичку сцену. ВРЕЛО је уметност, култура, забава, бурлеска...

Групу је основала Наташа Томић почетком 1996. године у Руми. До 2003. године ВРЕЛО изводи, али увек у оригиналним аранжманима, народне вокалне и вокално-инструменталне песме из Србије и песме других словенских народа. У том периоду је део групе био и мали оркестар традиционалних народних инструмената.

У јесен 2003. године ВРЕЛУ се придружује басиста Станко Томић чије идеје мењају дотадашњи музички концепт групе. Народне инструменте замењују електрична бас гитара и бубњеви, а вокално-инструментални етно ансамбл трансформише се у бенд. Традиционално српско певање ВРЕЛО и даље користи као основни елемент у свом раду, али га комбинује са модерним музичко-сценским формама. Минималистички приступ, сведеност и огољеност израза кроз само два инструмента (бас и бубањ) са једне стране, а са друге неколико женских гласова који се крећу између старих, наслеђених архетипских образаца и модерног ираза, у музици групе ВРЕЛО спајају се у јединствену целину.

На Би-Би-Сијевом конкурсу за »Следећу велику ствар« (BBC`s The Next Big Thing 2007) у конкуренцији преко 2500 извођача из 88 земаља ВРЕЛО је наступало у Лондону у »Мејда Вејл« (Maida Vale) студију и пласирало се на друго место овог престижног такмичења са песмом »Пошле моме«.

Од тада ВРЕЛО успешно наступа на великим фестивалима и престижним клубовима у већини европских градова (Париз, Берлин, Лондон, Осло, Праг, Грац, Санкт Петербург, Будимпешта, Цирих...). У Србији свирају на свим значајним фестивалима (Егзит, Гуча, Нишвил, Зајечарска гитаријада, БЕЛЕФ...).

ВРЕЛО је бенд са формираним музичким изразом, али без страха од промене. Они се сваким својим наступом стално померају напред, дограђују и расту. Стручњаци из света музике (критичари, продуценти...) виде њихову музику, и у односу на светске стандарде и критеријуме, као веома препознатљиву, снажну и оригиналну.
Весела екипа, увек отворена за нове изазове и нове радости - то је ВРЕЛО!


VRELO in Emir Kusturica’s Punk Opera “Time of the Gypsies”

Other than working on their own music, VRELO has great luck and priviledge to cooperate with few top artists. The first place in VRELO’s double life takes work with the director Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra.

At the end of summer 2003. VRELO took part in the recording of the soundtrack for the film “Life is a Miracle” by Emir Kusturica. This cooperation continues in 2007. when VRELO becomes part of the cast in Kusturica’s punk opera “Time of the Gypsies”. Opera was performed for the first time in Paris in the Opera Bastille and played there during the summer.

VRELO and Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra still work together with success. Other than the engagement in the opera, VRELO are occasionally guests and support the concerts of TNSO.


ВРЕЛО у Кустуричиној панк опери »Дом за вешање«

Поред рада на својој музици ВРЕЛО има срећу и привилегију да сарађује и гостује у делима неколико врхунских уметника. У »паралелном животу« групе на првом месту је рад са режисером Емиром Кустурицом и Но Смокинг Оркестром (Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra).

Крајем лета 2003. године ВРЕЛО учествује на снимању музике за филм »Живот је чудо« Емира Кустурице. Ова сарадња се наставља 2007. године када ВРЕЛО постаје део екипе Кустуричине панк опере »Дом за вешање«. Опера је премијерно изведена и играна у Паризу у »Опери Бастиља« (L'Opéra Bastille) током лета 2007. године.

ВРЕЛО и Емир Кустурица и Но Смокинг Оркестра и даље успешно сарађују. Осим сталног ангажмана у Опери, ВРЕЛО повремено гостује и на њиховим концертима.

back to top     home

M e m b e r s / Ч л а н о в и
 

Natasa Tomic

music + arrangements + lyrics + vocal

Наташа Томић

музика + аранжмани + текстови + вокал

natasa tomic
contact | контакт
nacavrelo@gmail.com

Stanko Tomic

music + arrangements + lyrics + bass guitar

Станко Томић

музика + аранжмани + текстови + бас гитара

natasa tomic
contact | контакт

vrelomusic@gmail.com

Marijana Bizumic

vocal

Маријана Бизумић

вокал

marijana  bizumic
contact | контакт
vrelo.maki@gmail.com

Brankica Ivankovic

vocal

Бранкица Иванковић

вокал

natasa tomic
contact | контакт
brankicaivankovic@yahoo.com

Ivana Jovanovic

vocal +accordion

Ивана Јовановић

вокал + хармоника

natasa tomic
contact | контакт
precesija@gmail.com

Maja Martic

vocal

Маја Мартић

вокал

natasa tomic
contact | контакт
facebook

Dragan Slavnic

drums + percussions

Драган Славнић

бубњеви + удараљке

natasa tomic
contact | контакт
draganslavnic@yahoo.com